İZCİLİKTE TEMEL BİLGİLER
İZCİLİK TEMEL BİLGİLERİ
bppaint.jpg
İzcilik örgütlendirilmiş bir oyundur.
Baden POWELL
İZCİLİK TEMEL BİLGİLERİ
 
ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN POWELL
(Doğumu  22 Şubat  1857, Londra-İngiltere, Ölümü  8  Ocak  1941, Nyeri,  Kenya)   1899-1902 Güney  Afrika  Savaşı  sırasında  217  gün  süren  Mafeking   savunmasıyla   ulusal  kahraman  olan  İngiliz  subayıdır.
Daha   sonra  Boy  Scouts  ve  Girl Guides  adlı izci örgütlerinin  kurucusu  olarak  ün  kazanmıştır.  1884-1885 yıllarında, Bechuanaland  ve  Sudan’daki  savaşlarda  gözetleme  balonları eğitti. 1903’te İngiltere’ye  dönünce süvari kuvvetlerine  genel  müfettiş  olarak atandı. Ertesi yıl Netheravon’a kullanmasıyla dikkat çekti. 12 Ekim 1899’dan 17 Mayıs  1900’e değin  süren  zorlu  bir kuşatmada çok daha büyük bir  Boer  kuvvetini püskürterek Mafeking’i savundu.  Savaştan sonra  Güney  Afrika  polis örgütü için personel toplayarak bağlı Wiltshire’daki Süvari Okulu’nu kurdu. 1907 yılında Korgeneralliğe yükseldi.
Aids  to  Scouting  (1899; İzcilik  İçin Yardımcı Bilgiler)  adlı  askeri  ders   kitabının, erkek  çocukları orman yaşamı konusunda eğitmek için kullanıldığını öğrenen Baden-Powell, Dorset’a bağlı Poole açıklarındaki Brownsea  Adasında  bir  deneme  kampı  kurdu  (1907). Önerdiği  izci  hareketi  için bir  taslak  hazırladı. İzci oymakları İngiltere’nin her yanına yayılmaya başladı. Bu oymaklarca kullanılmak üzere  1908’de  Scouting  for Boys  (1908;  Erkekler  İçin  İzcilik)  adlı  kitabı  yayımlandı. Tüm zamanını izcilere ayırmak amacıyla 1910’da ordudan  emekliye  ayrıldı. Aynı yıl kız kardeşi  Agnes’le  (1858-1945) birlikte Girl Scouts  (ABD’de 1912’den sonra Girl Scouts) adlı kız izci örgütünü kurdu. Karısı Layd Olave Baden-Powell’ın  da (1889-1977) bu örgütün gelişmesine büyük katkısı oldu. 1916’da 11 yaşın altındaki erkek çocuklar için Wolf Cups  (ABD’de Cup Scout; “Yavrukurt”) örgütünü kuran Baden-Powell, Londra’daki  l.Uluslar Arası  İzci Eğlentisi’nde (1920) Dünya  İzci Başkanı ilan edildi.
Baden-Powell  1922’de  baronet, 1929’da  baron  oldu. Son  yıllarını  sağlık nedeniyle Kenya’da geçirdi.
Yaşam öyküsünü Lessons of a Lifetime  (1933; Tüm Bir Yaşamdan Dersler) adıyla yayımlandı.
İZCİLİK NEDİR?
“İzcilik, milliyet, örf, din, dil ayrımı gözetmeksizin herkese açık, politik olmayan eğitimsel üniformalı bir gençlik çalışmasıdır.”
“İzcilik  millet, ırk ve din ayrımı olmaksızın herkese açık olan  gönüllü siyasal olmayan ulusal ve uluslar arası eğitimsel bir gençlik kuruluşudur. İzcilik çalışmaları, kendi amacı, ilkeleri, andı ve yöntemi ile yapılır. Bu çalışmalara katılmada gönüllülük esastır. İzci etkinlikleri çocuk ve gencin bedensel, düşünsel, ruhsal ve toplumsal yönden gelişmesini amaçlar,”
İzcilik,okul ve aile eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur. Çocuk ve gencin karakterini geliştirmek suretiyle eğitimin yarattığı boşlukları doldurur.
İzcilik, eğitici niteliği olan bir çalışmadır. Maddi ve manevi değerleri bir bütün olarak ele alır. Kişiyi , iyi insan,  iyi  vatandaş  olarak  yetiştirmeye  çalışır. Çocuk  ve  gençliği  tam  anlamıyla  topluma  yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı ve çevreyi koruyan , vatana   yararlı  iyi  bir  insan  olarak  yetiştirme sanatıdır. Çocuk ve gençler, özellikle Atatürk İlkeleri doğrultusunda,  araştırıcı, yaratıcı  yeteneklere  sahip  bilgi ve becerisi olan,  demokratik   anlayış  ve  insancıl   davranışlar  kazanacak   biçimde  her  yönüyle  ideal   bir   insan   olarak eğitilmelerini sağlayan çalışmaların tümüdür.
İzcilik,her şeyden önce eğitici yönü olan bir  hareket, bir olaydır. İzcilik, maddi  ve  manevi değerleri bir bütün olarak ele alır.  Kişiyi İYİ VATANDAŞ- İYİ İNSAN olarak yetiştirmeye çalışır. Kısacası İzcilik çocuk ve genci tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı çevreyi koruyan, vatanına yararlı iyi insan -iyi yurttaş yetiştirme sanatıdır.
 
İzcilik;
1- Bir eğitim aracıdır
2- Bir sosyal olaydır
3- Bir grup çalışmasıdır
4- Bir sistemler bütünü ve yönetim çalışmasıdır.
 
İzcilik yoluyla çocuk;
1- En zor şartlar altında dahi yaşamını sürdürür.
2- Kendine  ve  içinde  yaşadığı  topluma  yararlı  alışkanlıklar  kazandırmayı  öğrenir. Karar süresi içinde araştırıp kendi kendine karar vermeyi öğrenir.
 
İzcilik bireyde;
 
1- Kişiliğin gelişmesini sağlar
2- Arkadaşlık ilişkilerinde ortak yaşamayı sağlar.
3- Karakterini geliştirir.
4- Yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlar.
İZCİLİK ÇALIŞMALARININ ÇOCUK VE GENCE KAZANDIRDIKLARI
1- İzcilik, bir grup çalışmasıdır. Çocuk en zor koşullarda dahi yaşamasını sürdürür.
2- Kendisine ve içinde yaşadığı topluma yararlı alışkanlıklar kazanmayı öğrenir.
3- Kişiliğin gelişmesini sağlar.
4- Arkadaşlık ilişkilerinde ortak yaşamayı öğrenir.
- Yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlar.
İZCİLİĞE GİRİŞ ŞARTLARI
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim kurumları yönetmeliğine göre;
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.,
2- İzin Belgesi.(18 yaşından küçük olan ilk ve orta öğretim kurumu öğrencilerinin  izcilik  faaliyetlerine katılabileceklerine dair.)
3- Sağlık Raporu.(Sağlık durumunun izcilik faaliyetlerine engel olmayacak şekilde.)
 
 
İZCİLİĞİN AMACI
                               Baden POWELL (B.P) izciliğin amacını;
1- İyi karakterli.
2- Yardım eden.
3- Sağlıklı.
4- Becerikli  insan  olarak  yetiştirmek  olarak açıklar.  İzciliğin  amaçlarını  yönetmeliğe  göre  şöyle sıralayabiliriz:
                               İzcilik faaliyetlerinin amacı, bu faaliyetlere katılma çocuk veya gencin;
1- Karakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı bir ruha sahip,
2- Kanun,nizam, talimat ve emirlere uyan saygılı ve disiplinli,
3- Başkalarını düşünen,
4- Halka hizmet etmekten zevk alan,
5- Yurduna, milletine ve Atatürk İlkelerine bağlı bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu,
6- Kendisi için gerekli el becerilerine sahip,
7- Kendine güvenen, sorunlu işler almaya istekli ve hazırlıklı,
8- Sıhhatli ve olumlu düşünen,
9- Tabiat ve kültür eserlerini seven ve koruyan nitelikte iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir.
İzciliğin Amacı;
İzcilik çalışması için öncelikle izciliğe bir tanım getirmek gerekmektedir. Bunu şöyle yapabiliriz.
İzcilik: Gönüllü, uluslararası, üniformalı  ve  informal  eğitim veren gençlik kuruluşudur. Gençlere bir yaşam görüşü kazandırır.
Bunu yapabilmek için üç amaç belirlenmiştir:
1 ) Sağlam bir kişilik eğitimi vermek, çocuğa veya gence bağımsız düşünebilme, bireysellik kazanma, ahlaklı bir yaşam sürme konusunda bir eğitim verir. Bu sağlıklı kişilik eğitiminin içinde toplumsal çevrenin ve fiziksel çevrenin istekleriyle uyumlu ama bağımsız yaşama özelliği, yaşamın güzelliklerinden zevk alma bunları sağlıklı bir şekilde algılayabilme ve beğenebilme. İnsanoğluna derin bir sempati duyma, kendini diğer insanlara yakın  hissetme. Kaba,  başkalarını  küçük  düşürücü  hoş  olmayan  espriler  ve  şakalar  yerine  ince,  gülerken düşündürebilen, yaratılıp, yarattığından zevk alabilen bir kişilik gelişimi sağlar.
2 ) Yurttaşlık - vatandaşlık  eğitimi; bunu  genel  olarak  gencin  kendi  dışındakilerle ilişkisi olarak ele alabiliriz. Genç içinde yaşadığı toplum ve toplumsal yapıyı  öğrenmek, onun istekleriyle uyumlu, ama bağımsız olmak  ister. Yani  kendini, yaşamak  ister. Bu  nedenle  sınıf, dil, din, ırk, renk, eğitim  vb. inançlarda  farklılık görmeksizin insanlarla dost olabilmelidir. Diğer insanların özelliklerine ve düşüncelerine saygı duymak ve onları kabul edebilmek özelliklerini sağlar.
3 ) Sağlıklı bir beden eğitimi vermektir. Sağlıklı fiziksel  ve psikolojik  bir uyumu  geliştirmeyi  hedefler. Sağlıklı düşünebilen sorunları görüp, pratik çözüm getirebilme, kendine ve başkalarına saygılı olma, gerektiğinde kendini kontrol edebilme ve cesaretli olmaktır. Bunların hepsinin bir uyum içinde olmasını içermektedir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için pek çok metod bulunabilse de izcilerin kendilerine  özgü  metotları  vardır. Zaten izcilik çalışmasını da diğer çalışmalardan ayıran en önemli nokta metotlar konusunda yatmaktadır. İzciliğin metotlarından başka metotlar kullanmak bizi daha farklı noktalara çıkaracaktır.
 
İZCİLİK FAALİYETLERİNİN AMACI
 
a- Yurduna, milletine ve Atatürk İlkelerine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu.
b- İyi karakterli ve toplum içinde yapıcı ruha sahip.
c- Kanun, nizam, talimat ve emirlere uygun, saygılı, disiplinli.
 
d- Özveri sahibi, toplum ve çevre kalkınmasında hizmet eden.
 
e- Kendisi için gerekli el becerisine sahip.
 
f- Kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır sağlıklı ve olumlu düşünen.
 
 
g- Doğa ve kültür eserlerini seven ve koruyan bir yurttaş olarak yetiştirmektir.
 
 
İzcilik çalışmalarında çocuk ve gençler yaşlarına göre aşağıda belirtilen izcilik basamaklarında yer alır.
 
 
 - Küçük izci 7-11 yaş arasındaki çocuklar
 
 
 - İzci 12-15 yaş arasındaki gençler,                 
 
 
- Ergin İzci 16-20 yaş arasındaki gençler.
 
 İzcilik Çalışmaları ile İlgili Faaliyet Alanları;
-Kamplar,
-Kurslar,
-Seminer ve Toplantılar,
-Uluslar Arası Faaliyetler,
-Topluma Hizmet Çalışmaları.
 
Faaliyet Alanları;
 
A-Kamplar: Çocuk  ve  gencin, yakın  çevresi  ve  evinden  uzak olarak  açık  hava  ve  doğa  şartları içerisinde  yaşantıya  uyumunu sağlamak, kendine  güven  duygusunu  geliştirmek, doğayı  korumak,başkaları  ile toplu yaşama ve yardımlaşma alışkanlıklarını  kazandırmak, ruhsal ve bedensel gelişmelerine yardımcı olmak, yıl içerisinde yapılan teorik çalışmaların uygulama alanlarına konularak geliştirilmesini sağlamak, kendilerine güven, cesaret ve dayanıklılıklarını geliştirmek üzere çeşitli seviyelerde düzenlenen faaliyetlerdir.
B-Kurslar: Ünitelerin küme başı, oymak başı, ocak başı ihtiyacını karşılamak, çeşitli kademelerdeki, izci liderlerini yetiştirmek, izcilik eğitiminde devamlılığı sağlamak, yetiştirilmiş olan  izci  liderlerini branşlarına göre uzmanlaştırmak amacıyla açılmaktadır.
C- Seminer ve Toplantılar: İzcilik  ve  faaliyetlerinin  yöntemi  ve  uygulanmasında  birlik  ve beraberlik  sağlamak, lider  ve  yöneticileri  gerekli  eğitim ve  uygulama  metotları  bakımından geliştirmek yurt düzeyinde dengeli ve etkin biçimde yaygınlaştırılmasını temin etmek amacıyla yapılan faaliyetlerdir.            
D- Uluslar arası Faaliyetler: Ülkemizi tanıtmak, gençlerin bilgi ve görgülerini arttırmak, kültür  alışverişinde bulunmak, yeni dostlar ve arkadaşlıklar tesis ederek dünya barışına katkıda bulunmak, ileri ülkelerin uygulama ve tekniklerinden yararlanmak amacıyla yapılan faaliyetlerdir.
 E- Topluma Hizmet çalışmaları
 
İZCİLİK METODLARI :
 
İzciliği diğer eğitim  şekillerinden  ayıran  en  önemli  özelliği; amacına  ulaşmak için kullandığı değişik  metotlardır. İzciliğin doğuşuna kadar hiç bir eğitim sistemi çocukları bina ve sınıfların dışına  çıkaramamıştır, sadece  teorik  bilgiler  vererek  yetiştirme  yolunu  seçmiştir. Ancak  izcilik  kurulduğu  günden  itibaren  okul  eğitiminin veremediği  eğitimi vermiştir.
                               1 ) İzcilik Değerleri (İdealleri):
İzcilik idealleri izci andı, izci türesi ve parolalarında belirlenmiştir. İzci de bu idealler doğrultusunda daha iyi bir insan olmayı dener. İzcilikte saptanmış olan hedefler yüksektir. İzci  olan  genç  bu hedeflere erişirken neler yaptığını da kontrol eder.
2 ) Oba Sistemi:
Oba, izcilikteki  ilk  demokratik ve en  küçük  örgütlü  birimdir. Genç bir grup  üyesi olmayı, grup  içinde yaşamayı ve vatandaşlığın gerektirdiği  sorumluluklara  katılma  konusunda çok çeşitli deneyimleri oba da kazanır.
Oba metodu  izcilerin  bir biri ile  demokratik  ilişkiler  geliştirmesini  ve küçük  gruplar  içinde  kendi  kendilerini eğitme olanağını verir.
3 ) Açık hava Etkinlikleri:
İzcilik  programı  açık  hava  etkinliklerine  yer  verecek  şekilde  hazırlanmıştır.  İzci olan  genç  böylece sorumluluğu paylaşmayı ve diğerleri ile birlikte yaşamayı öğrenir.
İzcilik dört duvar dışında yapılan bir çok çalışmayı kaynaştırıcı niteliktedir.
4 ) Terfi Ettirmek (Sınıf Çalışması):
İzcilik; izcilere terfi ettirme aracılığı ile bir kısım aşılabilecek  engeller ve yükselebilecek  basamaklar dizisi  sunar. İzci  de  kendi  terfisini  planlar  ve  her  zorluğun  üstesinden  gelebilmek  için  atacağı  her  adımı programlar. Burada elde edeceği her başarı için ödül alır. Böylece genç kendine güven kazanır. İzci sorumluluk almayı, bir üst noktaya çıkmanın ve başarmanın hazzını da bu sistemde yaşar.
5 ) Liderlik Gelişimi (Fırsatı):
İzcilik  programı  gençlere  liderliği öğrenme  ve  deneme  için  fırsatlar  verir. Her izci hem kendi başına, hem de obasıyla birlikte liderlik yapabileceğini izcilik içinde öğrenir. Genç yaşıtı olanları temsil etmeyi, haklarını savunmayı, onların liderlik rollerini kabullenmeyi öğrenir. Böylece geleceğin iyi vatandaşı olmanın temel taşlarını atmış olur.
6 ) Kişisel Gelişme:
Tüm bireyler gibi genç büyürken izcilik içindeki  çalışmalar aracılığı  ile  kendi hedeflerini planlamayı ve programlamayı öğrenir.
İzcilik  çalışmaları  içinde  genç  iyilik  yapma  fikri  ile  kendi  kişisel  gelişimine  katkıda  bulunur. Genç kendine ve çevresine iyilik yaparak büyür. Bu tek  başına  başarılı bir  gelişmenin  temeli  olamaz. Bunun  yanında liderlerle birlikte izciliğin amaçları doğrultusunda neler yaptığını da gözden geçirmelidir.
Nedir bu metotlar?
Öncelikle çocuk ve gencin  sağlam karakterli , iyi yurttaş olması için; onun maceracı ruhunu etkileyecek takım  oyunları ile ona  her  şey  vermeyi  amaçlayan  ve  bunun  içinde  esas  olarak  AÇIK HAVA  çalışmalarına yönelmektir.
Çocuklar, izcilikte  ilk  demokratik  ve  en  küçük  birim  olan  OBA SİSTEMİ içinde  bir  grubun  üyesi olmanın tadına varır.  Yapılan her faaliyete YAPARAK YAŞAYARAK   öğrenme  esastır.  Bu  eğitim  aşağıdaki çerçeve içinde yapılır.
Uygulayarak öğrenmeyi  içermeyen bir program izcilik programı olarak düşünülemez. Unutulmamalıdır ki “İzcilik  Öğrenilmez  Yaşanır” İzcilik  bugün  dünyanın  en  büyük gençlik  organizasyonlarından biridir. Yüz elliden fazla  ülkede  25  milyon  çocuk ve  genç  üyesi ile  tek  hedef  etrafında  toplanmanın  nedeni   geleceğin güvencesi
 
 
 
Uygulayarak  öğrenmeyi içermeyen bir program izcilik  programı olarak düşünülemez. Unutulmamalıdır ki “İzcilik Öğrenilmez Yaşanır”.
İzcilik bugün dünyanın en büyük gençlik organizasyonlarından biridir. Yüz elliden fazla ülkede Yirmi Beş Milyon çocuk ve genç üyesi ile tek hedef etrafında toplanmanın nedeni  geleceğin güvencesi  olmasıdır.
  
İZCİLİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ
1- Tanrıya –Vatana karşı görevler:
2- Başkalarına karşı görevler
3- Kendine karşı görevler
4- İzci andı ve türesine bağlılık
5- Teşkilata karşı görevler
1- Tanrıya vatana karşı görevler: İzciliğin ilk temel prensibi olan  “Tanrıya vatana karşı görevler” manevi prensiplere  bağlılık, kendilerinin ne olduğunu ifade eden  dine sadakat olarak tanımlanabilir. Burada önemli  olan bir dinin mensubu olmaktır. Dinin izciliğe girmesinin nedeni sorulduğunda B.P şu cevabı verir. Din izciliğe girmiş değildir, zaten bünyesinde vardır. Din izciliğin temelinde yatan ana faktördür.
2-  Başkalarına  karşı  görevler: “Toplumun  kalkınmasına  katkıda  bulunmak  sözü”   başkalarına  daha kapsamlı  bir  hizmet  verilmeli  konusunun  ana  prensibini  ifade  eder.  B.P. nin  felsefesine  göre  hizmet, geniş anlamda toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak olarak yorumlanır. Bu durum sadece para ile değerlendirilmemelidir. Bu  konuda  esas  olan  nokta  İnsan Hakları Deklarasyonunda ifadesini bulan insana karşı saygı duyulması prensibidir.
3- Kendine karşı görevler: Bu  prensip  kendini  geliştirme  sorumluluğu  olarak  ifade  edilebilir. Kendini gerektiği gibi yetiştirmeyen. Sağlıksız, miskin, akli ve bedeni yetersizlik  gibi  hastalıklarla karşı karşıyadır. Çocuk ve gençlere  bu  duruma  birinci  derecede  aileleri, okullarının  eğitim sistem ve gençlere hizmet götüren kurum ve kuruluşlardır. İşte  izcilik, çocuk  ve  gençleri  sağlık, beden ve bilgi  yönünden açık hava etkinlikleri ile olgunluğa ulaştıran bir harekettir.
4- İzci andı ve Türesine bağlılık: İzciliğin kurucusu Baden POWELL’in getirdiği and ve türe, faaliyetlerin temelini  teşkil  ettiği  için  yararlı  bir  telkin  kaynağıdır. İlk  izci  andı  ve  türesi 20. asrın  başlarında İngiltere’de yazılmıştır.  Her  ulusal  teşkilat,  temellere  sadık  kalmak  kaydı  ile  kendine  özgü  and  ve  türeyi  kültürüne, medeniyetine ve diline uygun halde düzenler.
5- Teşkilata karşı görevler.
 
İZCİLİK
 
Okuliçi Beden Eğitimi spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri  Hakkındaki  Kanunun  25. maddesi  ile  ana hizmet  birimi olarak kurulmuş ve Bakanlığımıza bağlı
Örgün  ve  Yaygın  Eğitim  Kurumlarında  Beden  Eğitimi,  Spor  ve  İzcilikle  ilgili   tüm  hizmetleri  yürütmekle görevlendirilmiştir.
                               İzciliğin ulusal ve uluslar arası bir kurum olarak amacı;
                               Evrensel Ölçekte;
Çocuk  ve gençlerin, Bedence sağlam, fikirce uyanık, ahlakça dürüst yetişmelerini, Onur, hak ve adalet duygusunu her şeyin üstünde tutmalarını,  Kültürler arası iletişim kurmalarını ve dünya barışına hizmet etmelerini benimsemelerini,  Yurduna,  ulusuna,  ailesine  bağlı  kalarak, büyük  insanlık  aleminin onurlu, seçkin  ve  yapıcı  bir üyesi olma duygusunu  kazanmalarını, Kardeşlik ve dostluk içinde başkalarıyla yaşayarak yarışabilmelerini,Kendi kendine yetebilme alışkanlığı kazanarak başkalarına da yardım etmelerini, Doğayı, çevreyi severek korumayı ve güzelleştirmeyi, Küme içinde iş yapabilmeyi,          Varlığın, emeğin ve zamanın değerini bilerek tutumlu olabilmeyi, Her şart ve ortamda neşe, güler yüz, nezaket ve cesaretlerini kaybetmeden davranmalarını, Beklenmedik durumlarda beraberlik içinde,özgüvenlerini kaybetmeden mantıklı  hareket etme becerisini göstermelerini, Çalışkan, her türlü göreve her an daima hazır olmalarını, Fikir, söz  ve  davranışlarında  dürüst  davranmalarını, sağlamak. Böylece  iyi  bir  insan,  iyi  bir  izci yetiştirmektir.
 
Türkiye Ölçeğinde;
               Bunlara ek olarak izciliğin amacı;  Atatürk  ilkelerine  bağlı, demokratik, laik, sosyal  ve  hukuk  devleti olan  Türkiye  Cumhuriyeti’ni  sonsuza dek    yaşatmayı  ve  yüceltmeyi  kendisine ilke edinmiş, milli ve manevi  ortak  duygularımızı  benimseyen,  koruyan  geliştiren  ve  güçlendiren  iyi  bir insan,  iyi  bir  vatandaş  olarak yetiştirmektir.
                               Her İzci;
               Tanrıya,  başkalarına  ve  kendisine  karşı  görev ve sorumluluk bilinci içindedir. İzciliğin kendine  özgü  “andı”,  “türesi” ve gelenekleri vardır.
 
 
 
 
                     İZCİLİĞİ DOĞUŞU       
 
 
                  İZCİLİĞİ BABASI
 
1- 1900 yılında,İngiliz sömürgesi olan Güney Afrika’da,Hollanda asıllı Boer’ler,isyan çıkarmışlardı.Tam yedi aydır,  Mafeking  isimli  küçük  bir  kasabayı  kuşatıyorlardı. Bir avuç İngiliz askeri ise İngiltere’den yardım gelmesini beklerlerken, kasabayı kahramanca savunuyordu. Başlarında Albay Robert Baden-Powell bulunuyordu. Nihayet, İngiltere’de  uzun  süredir  beklenen  haber  geldi:  “Mafeking  kurtarıldı!” Halk  sokaklara  dökülmüş, sevinç gösterileri yapıyordu.
2- Baden-Powell   İngiltere’ye geldiğinde, İngiliz  gençliğinin  başı  boş, kendi   hallerinde, amaçsız yaşadıklarını  gördü. O günlerdeki birkaç gençlik kurumu,genç çocuklara bazı askeri bilgiler vermekten ve onları uygun adım yürütmekten başka bir şey yapmıyordu. Aklı, yepyeni fikirlerle doluydu. Evet, İngiliz gençleri, İngiliz çocukları için bir şeyler yapmak gerekiyordu.bu uğurda uğraşacaktı.
 
 
3- Baden-Powell, gençliğinde, arkadaşları ile birlikte,ormanda, deniz  kenarında, kırda, kamp ateşinin çevresinde ne güzel günler geçirdiğini, bunların  kendisine  ne  büyük  bir  mutluluk  verdiğini  hatırlıyordu. Kamp hayatındaki  disiplinin, dikkatin, kendine  güvenin, arkadaşlara  karşı  bağlılığın, gençler  için  hem  yararlı, hem eğlenceli olacağına  inanıyordu. Düşüncelerini ispatlamak için Baden-Powell 21 çocuğu Dorset’teki, Brownsea adasında kamp kurmaya davet etti...
4- Yıl 1907’di. Bu ilk “İzci Kampı” bütün yurtta büyük bir başarı kazandı. Baden-Powell ilk tecrübelerini ve  bu  konudaki  diğer  fikirlerini “İzcilik”  isimli  küçük  bir  kitapta  topladı. Bu kitap, bir  anda  bütün  gençler tarafından benimsendi. Baden-Powell, birçok gencin bu kitaptaki fikirlerden  faydalanarak, kendi  aralarında  izci kulüpleri kurduklarını görerek, şaşkınlıklar içinde kaldı. İşte izcilik hareketi başlamıştı. Ve hızla yayılacaktı artık... 
 
 
 
 
 
 5- İngiltere’nin  dört  bir  yanında  izci  oymakları  kurulmuştu...  04  Eylül  1910’da, on  bir  bin  izci, Londra’daki Kristal salonunda bir araya gelerek, seyircilere izcilikte kullanılan çeşitli teknikleri gösterdiler. Aynı yıllarda Türkiye’de de izcilik duyulmaya başladı...  Edirne  Öğretmen  Okulu  öğretmenlerinden  Ahmet  Bey  ilk teşkilatı kurdu...  Bunları Galatasaray, Darüşafaka ve İstanbul Liselerinin taburları izledi. 1912’de  ilk izci örgütü Enver Paşa’nın  başbuğluğunda kuruldu.
6-Kristal Saray’daki bu büyük toplantı, İngiltere’de ne kadar güçlü bir izcilik anlayışı olduğunu ortaya koydu. İzci olan gençlerin günlük yaşantıları, hal ve tavırları bambaşkaydı artık. İzcilerle ilgili hikayeler arasında şöyle  bir  hikayeye  de  rastlıyoruz. Londra’nın  sisinde  kaybolan  bir  Amerikalıya  bir  izci  yardım  etmişti. Amerikalının teklif ettiği bahşişi  de kabul etmemişti genç çocuk. Amerikalı, yurduna döner dönmez, ilk iş olarak bir izci teşkilatı kurmak oldu...
 
 
7- 1970 yılında,artık Avrupa’nın her yerinde izcilere rastlamak mümkündü. Çeşitli ülkelerden gelen Altı Bin izci, bu kez de Londra’nın büyük Olympla Salonu’nda  bir araya geldi. İşte bu büyük toplantıya,  “Jamburi” (Kızıl derililerden alınma  bir kelime) ismi verildi. İlk Jamburi’de Baden-Powell’e, Başbuğ unvanı verildi. Baden-Powell yorulmak bilmiyor ve dünyanın her yerine izciliği yaymak için koşuyordu. Amacı gençlerin iyi çağlarını insanlık için değerlendirmekti...
8- Artık  Baden-Powell  pek  genç  değildi. Ancak  bu  unvanı  aldıktan  sonra  dünyadaki  bütün  izci kuruluşlarını  görmek  üzere  bir  geziye çıktı. Her  yıl  başka  bir ülkede  Jamburi’ler  tertiplendi...  1931  yılında Hollanda’daki Jamburi’de, bütün ülkelerden  gelen  26.000  genç izcinin  önünde, dünyanın bütün izcilerine veda etti. Dört  yıl  sonra  hayata  gözlerini  yumdu. Artık o yoktu. Ama  ismi  bütün  gençler  arasında  yaşayacak  ve her vesile ile saygı ile anılacaktır.
 
 
 
DÜNYADA İZCİLİK
Lord Baden-Powell Of Gilwell isimli bir İngiliz General bu günkü  anlamda izciliğin  teşkilatlanmasını sağlamıştır. İlk izci kampı 24 kişi ile 1907 yılında Brownsea adasında Lord Baden-Powell Of Gilwell tarafından yapıldı. İlk izcilik olimpiyatı  (Jamborce)  1920  yılında  İngiltere’de  yapıldı. İzcilik  hareketi  1907’den itibaren Dünya’da hızla yayılmaya başlamıştır.
TÜRKİYE'DE İZCİLİĞİN KURULUŞU
                               İzcilik,İngiltere'de kuruluşundan kısa bir süre sonra, memleketimizde de Keşşaflık adı altında görülmeye başlanır.  Memleketimizde  izciliğin  ilk  kurucuları  hakkında  çeşitli görüş ve fikirler mevcuttur Sadrazam  Talat  Paşa ve Osmanlı Devleti Harbiye Nazırı Enver Paşa zamanında  izciliği  eğitim sisteminde  yer  alması sağlanmış ve keşşaflık adı altında uygulanmaya başlanmıştır.. 
İzcilik  hareketinin 1910  yılından  itibaren  okullarda  ilk uygulayıcıları  Nafi Atuf (Kansu), Ethem Nejat Bey,Ahmet ve Abdurrahman Robenson kardeşler olmuştur.
1 ) Darüşafaka Beden öğretmeni ve Oymak beyi B.Sami Karayel'in 1914 tarihli İzci Rehberi isimli izci kitabında  Türkiye'de  izciliğin  ilk kurucuları Nafi Atıf Kansu ve  Ethem Nejat olarak görülür. İlk izci  üniteleri Darüşafaka, Galatasaray ve İstanbul Liselerinde kurulmuştur.
1968  yılında  Milli  E§itim  Bakanlığı'nca  kapsamlı  olarak  Türkiye İzcileri Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.
2 ) İstanbul il İzci Kurulu Başkanlarından Rıza Bediz, 1955 yılında yayınladığı "İzcilik ve İzci Kampları" adlı kitabında Türkiye'de izciliğin 1909 yılında  İstanbul'da  Galatasaray ve  Kabataş Liseleri'nde Beden Terbiyesi öğretmenleri Ahmet ve Abdurrahman Robenson kardeşler tarafından başlatıldığını belirtilmiştir.
İlk izcilik hareketleri benimsenmiş görünse de bu tarihlerde patlak veren  Balkan Harbi bu  ilgiyi ortadan kaldırır. Harpten sonra 1912 yılında izciliği yeniden canlandırmak amacıyla Belçika İzcilik  Teşkilatı'ndan Herold Parfit getirtilir. Parfit, izciler ocağını kurar. İşte Türkiye'de izciliğin kuruluşu 1912 yılı olarak esas alınmaktadır.
24  Nisan  1914 yılında  Kağıthane  Sırtlarında  ilk  izcilik  uygulamaları  (Oymak başı Kursu) yapılır. 16 Oymak başı başarı ile kurstan mezun olur.
1920 yılında İstanbul'da birçok izci oymaklarının kurulduğu görülür.
Cumhuriyetin  ilk  yıllarında  okullarda  izci  oymakları  kurulmaya başlanır. Hükümet, izcilik  işlerinin yürütülmesini  zamanın  Milli  E§itim  Bakanlığı'na verir. 1923  yılında  Baden Powell'ın  "Erkek  Çocukları İçin İzcilik" kitabı Türkçe'ye çevrilir.
1926 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca bir tamimle okullarda izci oymaklarının kurulması öngörülür.
1927  yılında  Cumhuriyet  Bayramı'nda  Ankara'da  Türkiye  izcilerinin  toplanması  ve törene iştiraki sağlanır.
12 Mayıs 1928 yılında 1246 sayılı "Türkiye'de Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı" kanunu kabul edilir. Bu kanunla izcilik Türkiye'de devletin kontrol ve denetimi altına alınır.
1949 yılında "Erkek İzciler Yönetmeliği" kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bunu  takip  eden  yıllarda Yavrukurt ve Kız izciler Yönetmelikleri hazırlanarak uygulamalara geçilmiştir.
1950 yılında birçok teşebbüslerden sonra Türkiye izcileri Dünya İzcilik Teşkilatına kabul edilir.
1955 yılında Ankara'da İzciler Birliği - Derneği, 1957 yılında da İzmir'de de Ege İzciler Birliği - Derneği kurulmuştur.
1968  yılında  Milli  E§itim  Bakanlığı'nca  kapsamlı  olarak  Türkiye  İzcileri  Yönetmeliği  hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.
İzcilik faaliyetleri 1970 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiştir.
1972 yılında Kız izciliğimiz Dünya Kız İzci Teşkilatına yedek üyeliğe kabul edilmiştir.
İzcilik  bu  tarihten  sonra  günümüze  kadar  iki  bakanlık  arasında çeşitli Genel Müdürlükler bünyesinde sürdürülmüştür.
1991  tarihinde  İzcilik  Federasyonu  Kurularak  izcilik  faaliyetleri bu federasyon tarafından yürütülmeye başlamıştır.
İZCİLİK RUHU
İzci Andında senden bir izci olarak beklenenlerin net bir açıklamasını bulacaksın. And içtiğin zaman,  Tanrıya, vatanına, başkalarına ve kendine karşı, görevlerini yerine getirmek için söz vermiş olursun.
                İzciliğe başlamak kolay ama gerçek bir izci olmak zordur. İyi bir izci olmak için kararlılık gerekir. İzcilik bir oyundur ve bütün oyunlarda olduğu gibi izcilikte de takım dışı kalmak istemiyorsan uyman gereken kurallar vardır. Bu kuralları İzci Andında, İzci Türesinde, İzci Parolasında ve sloganında bulabilir ve ancak bu kurallara uyarak gerçek bir izci olabilirsin.
 
İZCİ ANDI
 
İzci Antları 1914’te kabul edilen İzci Ocağı İç Nizamnamesi’nde İzci Andı aşağıdaki şekilde yazılmıştır:
“Tanrıya  ibadet  ve Hakana itaat edeceğime,  Daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder,  yiğit bir  adam olarak  hareket  eyleyeceğime  vatanımı  sevip  sulh ve harp zamanında fedakarlıkla hizmet yapacağıma, izcinin türesine baş  eğeceğime namusum ve şerefim üzerine  söz  veririm” 
1930 Yılında İzci Ahmet’in Kitabından; 
“Tanrıya  ibadet  ve  büyüklerime  itaat  edeceğime, daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder, yiğit  bir  adam  olarak  hareket  eyleyeceğime  vatanımı  sevip  sulh  ve  harp  zamanlarında  fedakarlıkla  hizmet
yapacağıma ve izci türesine baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm”            
 
1943’de “XX. Cumhuriyet  Yıllığında Yayınlanan Beden Terbiyesi ve Spor Adlı Dergiden:
 
 “Türk vatan ve istiklalini, Türkiye Cumhuriyetini koruyacağıma, ödevimi her şeyden üstün tutacağıma, disiplinli, saygılı ve şefkatli olacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim”
 
1949’da Basılan Erkek İzciler Yönetmeliğinden:
 
“Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getirmek, başkalarına her zaman yardımda bulunmak, izcilik türesine uymak, kendimi  bedence  sağlam,  fikirce uyanık  ve  ahlakça  dürüst  tutmak  için, Elimden  geleni  yapacağıma şerefim üzerine and içerim. 1950 yılında Uluslararası İzci Bürosuna (Boy Scouts İnternational Bureau)  almamızı gerektiren”TANRIYA”  sözcüğü bu andın başına getirilmiştir.              
 
Günümüzde İzci Andı:
 
“Tanrıya, Vatanıma  karşı  görevlerimi  yerine  getireceğime,  izcilik  türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma,  kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve  ahlakça  dürüst  tutmak  için  elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”
 
İZCİ ANDI
 
Tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına  her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için
elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.
               İzci andının her kelimesi özenle seçilerek konulmuştur. Bu kelimelerin anlamı ve sizden bu and
doğrultusunda beklenenler aşağıda  açıklanmıştır.
               
Tanrıya;
                İzcilik hareketinin kapısı hangi dinden, hangi inançtan olursak olalım herkese, her düşünceye ve her dine açıktır. İzciler bir yaratıcıya inanırlar, tanrının verdiği nimetlere şükrederler ve inançları doğrultusunda ibadet ederler. İzciler başta kendi dini olmak üzere tüm dinlere ve ibadet şekillerine saygılıdır. İzciler kendi inançlarına paralel olarak ibadet sıklığını ve şeklini seçmekte özgürdür, bu konuda başkalarını zorlayamaz ve başkalarınca zorlanamaz. Tanrıya karşı ilk görevimiz iyi bir insan olmak, onun yarattığı her canlıya saygı göstermektir. Tanrının yarattığı en akıllı varlıklardan biri olan senin de Tanrıya karşı görevini yerine getireceğinden, iyi, sağlıklı, dürüst ve çevresindeki herkese ve her şeye saygı duyan bir insan olmak için elinden geleni yapacağından
hiç kuşku yok.                                                                            
Vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime;
Ülkemizin geçmişine bir göz atacak olursan başta büyük önder Atatürk olmak üzere Türkiye'mizin tarihini süsleyen kahramanlar tanırsın. Bunların pek çoğu bu uğurda canlarını feda ettiler. Böylece ülkemiz bugünkü durumuna geldi. Senin görevin onların eserini ileriye taşımaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk bu ülkeyi ve cumhuriyeti gençlere yani sizlere emanet etti. Bu ülkeyi daha gelişmiş ve daha refah hale getirmek ancak senin bu vatanı sevmenle, onun için daha çok çalışmanla, hem de toplumsal sorunlarının çözümünde görev almanla mümkün olabilir. Bunu türeye uyarak gerçekleştirebilirsin.
İzci türesine uyacağına;
Türedeki on madde, sadece izcilik oyununda değil, aynı zamanda bütün yaşamında uygulayacağın kurallardır. İzci türesi, hareket tarzını açık bir şekilde belirler. İzci türesine uymakla    kendini  kibar  ve saygın bir
yurttaş, bir insan olarak yetiştirebilirsin.
Başkalarına her zaman yardımda bulunacağına;
                Sana ihtiyacı olan pek çok insan var. Genç omuzların  bu insanlara  yüklerini taşımakta yardımcı olabilir. Bu  insanlar için  belki de gülümseyen bir yüz,  bir  yardım eli gereklidir. Yardımın gerektiğinde yardım etmek ve "her  gün  bir  iyilik  yap"makla kendini bir izci olarak deneyecek,  daha mutlu  bir  dünyanın  oluşmasına  katkıda bulunacaksın.  Her  yardımın  ardından  kendini  daha  mutlu  hissedeceksin.  Unutma ki bir gün senin de yardıma ihtiyacın olacak ve etrafından bir el uzatılmasını bekleyeceksin.
                Kendimi bedence sağlam;
                Kendi vücuduna  bakmak  ona dikkat etmek senin,  sana olan borcundur.  Onu koru  ve  geliştir,  böylece vücudun  sana,  yaşamın boyunca  iyi hizmet edecektir.  Bu sözlerin anlamı iri kaslara  sahip olmak  değil,  güç ve dayanıklılık  kazanmaktır.  İzcilik  sana  kuvvetli  bir  bedene  sahip  olmak  ve onu korumakta yardımcı olacaktır. Uzmanlıklar içinde kendini bedence sağlam tutacak olan konulara öncelik  vermen ve bilinçli beslenmek  sağlıklı bir  hayat  sürdürmeni  sağlayacaktır.  Sigara, içki  gibi  kötü  alışkanlıklardan  uzak durman  ve çevrendekileri de vazgeçirmen bir izci olarak senden beklenen davranışlardandır.
                Fikirce uyanık;
                Sen  kendine  aynı zamanda  zekanı  geliştirmeyi de borçlusun.  Bilgilerini arttırmaya çalış. Meziyetlerini mümkün olduğu kadar çok kullan. Hem gezilerle,  kamplarla hem de ünite toplantılarında birçok yeni şey görecek ve öğreneceksin. Bu öğrendiklerini akıllı yönde  kullandığında  başkalarından birçok yönde daha uyanık olduğunu göreceksin.
                Ahlakça dürüst tutmak için;
                Kendine sağlam karakterli bir insan olmayı amaç  edinmeyi borçlusun.  Başkalarının haklarına saygılı ol. Konuşma ve davranışlarında açık ol. İzcilik  yaptığın dönemdeki uygulamaların  yaşamın  boyunca sana  önderlik edecektir.
                Elimden gelenin en iyisini yapacağına;
                İzcilik  senden  kusursuz  bir  genç  olmanı  beklemez.  İzcilik  senden  erişebileceğin  en yüksek hedefler doğrultusunda  çabalamanı ister. Her çocuk, her genç okulda en yüksek notları almak ve yıldız bir atlet olmak gibi meziyetlere  sahip  değildir. Fakat her çocuk,  her genç içinde kendi  en iyisini  yapma gücüne sahiptir. İşte izcilik senden bunu bekler.
               
Şerefim üstüne söz veririm;
                Cumhuriyetimizi  kuranlar  şereflerini  kaybetmemek  için önce söz verdiler ardından büyük mücadeleler verdiler. Onlar, onurları için hepimiz adına  şerefimizi kaybetmeme  uğruna  hayatlarını kaybettiler. Onlar, bizlere yaşama şansı ve onur vaat ettiler.  Sende  bir  Türk izcisi  olarak  onurunu  her  şeyin  üstünde  tutmalısın. Bir şeyi yapmak üzere onurun üstüne söz verdiğinde bu söz,  buna erişmek  için elinden gelen her şeyi yapacağın anlamını taşır.                        
İZCİLİK TÜRESİ
İzci Türesi, İzcilik Hareketinin üzerine kurulduğu temeldir. İzci Türesinde bir izcinin yaşamında uymağa   çalışacağı kurallar açıklanır. İzci olduğun zaman İzci Türesi senin davranış biçimin haline gelir. İzci Türesi, izci kuralları diğer kanun ve kurallardan farklıdır. Diğer kanun ve kurallar şunu yap bunu yapma şeklindedir. İzci Türesinde ise bu yoktur. İzci Türesi gerçeklerin, olguların ifadesi, anlatımıdır. Örneğin İzci Türesinde "sözünü tut değil, bunun yerine izci sözünün eridir" denir. İzci Türesine uygun bir biçimde yaşayarak iyi bir izci olursun. Eğer bilinçli olarak izci Türesine uymazsan, izcilikte başarısızlığa uğrarsın, İzci Türesinin idealleri yüksektir ve yüksek olmalıdır. Ancak yüksek ideallere ulaşmak için gayret gösterip, bu ideallere inanarak istediğin gibi bir insan olabilirsin.
1- İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.
2- İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
3- İzci, başkalarına  her zaman yardımcı ve yararlı olur.
4- İzci, herkesin arkadaşı  ve izcilerin kardeşidir.
5- İzci, herkese karşı naziktir.
6- İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
7- İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
8- İzci, cesurdur, neşeli ve güler yüzlüdür.
9- İzci, tutumludur.
10- İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.
 
İZCİ TÜRESİNİN MADDELERİNİN ANLAMLARI
                 İzci türesinin her maddesinin anlamı çok derindir. Bu maddeleri çok iyi öğrenmeli ve kendi sözcüklerinle  açıklayabilmelisin. Aşağıdaki açıklamalar bu konuda sana yardımcı olacaktır.
                İzci sözünün eridir-Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar;
                Ailen,  öğretmenlerin  ve arkadaşların  senin bir izci  olarak  her  zaman  doğruyu  söylediğini  ve sözünü tutacağını bilirler. Bundan dolayı sana güvenirler. Anne ve baban senden bir iş istediklerinde,  artık o işin mutlaka yapılacağından,  oymak  başın oymak toplantılarına mutlaka katılacağından emindir.  Arkadaşlarına bir oba gezisi ya da kampa katılacağını söyledi isen,  onlar  senin  istenen  zamanda  istenen  yerde hazır olacağını  bilirler. Bazı eksiklikler  zaman  zaman  seninde  başına gelebilir.  Top  oynarken c am kırılabilir, dirseğin takıldığında bir vazo yere düşüp parçalanabilir,  dökülen  bir şişe  mürekkeple evde  bir  sürü şey berbat olabilir.  Yaptığını hemen itiraf etmekle ve zararı karşılamakla her şey unutulur.
                Başkalarının  sana  güvenmesi  çok  önemli  bir  şeydir.  Güvenilir bir insan  olarak tanınmak gelecekteki yaşamın için de önemlidir.  Bu durum ilerde iyi  bir  iş bulmana,  alışverişlerinde  kredinin  artmasına,  hepsinden önemlisi daima aranan "En iyi arkadaş" olmana yardımcı olur.
                İzci yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır;
Sadakat ailende başlar. Sen bunu davranışlarınla gösterir, ancak bu şekilde ailenin senin için yaptıklarına teşekkür edebilirsin. Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır.  Bir oba veya oymağın başarısı üyelerinin sadakati üzerine kurulur. Liderlerine bağlı  ve ünitendekilerle iyi ilişkiler kur, unutma her zaman bir izci gibi davranmalısın.
                Şimdiye  kadar  yüz  binlerce  Türk,  vatanımıza  sadakatlerini,  onun  için  gazi  ya da  şehit  olarak ispat etmişlerdir.  Gerekirse biz de vatan için canımızı verebiliriz.  Ancak can  vermeden de ne kadar sadık bir vatandaş olduğumuzu ispat  etmenin pek çok yolu vardır.  Toplumsal projelere yardım et,  bayrağımıza, devlet düzenimize, kanunlarımıza sahip çık ve saygı göster.
                İzci başkalarına yardımcı ve yararlı olur;
               
Bir izci olarak başkalarını düşünür. izci Andında "başkalarına her zaman yardımda bulunacağım" sözünü verirsin,  İzci Parolası  "daima hazır"dır.  İzci sloganı  "her gün bir iyilik yap"mayı hatırlatır. Bunların üçü birlikte ele  alındığında  senin  başkalarına  yardım  için  verdiğin  sözü  oluşturur.  Yardım  edebilmek  için  nasıl  yardım edebileceğini  bilmen  gerekir.  Örneğin,  ancak  ilk  yardımı  bilen  biri  kazaya  uğramış  birine  yardım  edebilir. Bulunduğu  yeri  iyi  tanıyan  bir  izci  bir yabancının  yolunu  bulmasına yardımcı olabilir. Bir izci olarak kendini yardımcı  olmaya  hazırlamalı  ve yardım etme yolları aramalısın.  İzciler de  para için  çalışabilirler ama yardımcı olmaktan dolayı asla para kabul etmezler. Bahşiş ümidi ile bir iyilik yaparsan o iyilik olmaz.
İzci herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir;
               
Arkadaşlık bir aynaya benzer. Bir kimseyi gülümseyen bir yüz ile selamlar ve ona yardım elini uzatırsan,   gülümseyen  bir  cevap  ve  ihtiyacın  olan  yardımı  alabilirsin.  Bir  arkadaş  sahibi  olmak  önce arkadaş olmakla mümkündür.
                Bir  oba ve  oymağa  katıldığın anda dünyayı saran bir kardeşlik örgütü içine girersin. Buradaki çocuk ve gençler renkleri, inançları farklıdır.  Ama hepsi izci kardeşlerindir.  Onlar da  senin uyduğun söz ve türeye uyarak yaşamaktadır.
                İzci naziktir;
                Bu,  izci kibardır demenin başka yoludur.  Her gün nazik olup olmadığını  gösterebileceğin pek çok fırsat bulabilirsin. Her şeyden önce  evinde nazik  Kibarlığıyla  tanınan bazı  insanlar  nedense  evlerinde bunu unutmuş görünür.  Sen  onlardan  olma.  "Lütfen"  ve  "teşekkür  ederim"  cümleleri  kolayca  söylenebilir,  basit  yardımlar kolaylıkla  yapılabilir.  Gerek  anne  ve  babanın  gerekse  ailenin  diğer üyelerinin senin için yaptıklarını ne kadar takdir ettiğini, onlara böyle davranışlarla hissettirebilirsin.
                Görgü  kurallarına  dikkat  edilmesi  kişileri daima mutlu eder.  Bir bayana kapı açmak, otobüse binerken yer  vermek,  odaya  bir  misafir  girdiğinde  ayağa  kalkmak,  bayanlara  masaya  otururken  sandalyesini çekerek yardım etmek, izci liderlerini selamlamak,  asansörde rastladığın bir komşuna  "iyi  günler" demek senin nazik bir insan olduğunu gösterir. Gençken nazik olmaya çalışmak, seni ilerde mükemmel bir insan yapacaktır.
                İzci bitki ve hayvanları sever ve korur;
               
Bir köpeğin varsa ya da başka bir evcil hayvana sahipsen,  ona karşı müşfik olmalısın.  Onu çok sever ve korursan  her  zaman  senin  yanında  olur.  Hayvanın,  yemeğe,  suya,  dışkılamaya  ne zaman ihtiyaç duyacağını önceden anlamalısın. Bu ona göstereceğin özel dikkatle olur.
                Bir  izci  olarak  yaşamında  pek  çok  vahşi  hayvanı  tanıyacaksın.  Bir akşam üstü dolaşırken bir geyiğe rastlayabilirsin.  Kamptayken,  bir  sabah   çadırlarınızın   yakınında  bir  sincap   görebilir  ya  da  başını   çadırın kapısından çıkardığında kuşların cıvıltısını duyar, onların dallar arasında uçuşunu seyredebilirsin. Açık havaya ne kadar çok çıkarsan o kadar çok birbirinden değişik hayvanın etrafta yaşadığını fark edersin. Böylece vahşi yaşamı daha iyi tanır, onları korumak için daha fazla istek duyarsın.
 İzci büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur;
Seni büyüten, seni şefkatle seven, seni olumsuzluklardan koruyan anneni, babanı ve aile büyüklerini seviyorsun. Yalnız ailedeki büyükleri değil. senden yaşça ve deneyimce daha ilerde olan diğer insanları da aynı şekilde saymalı ve bu saygını davranışlarınla göstermelisin. Büyüklerinin sana gösterdiği sevgiyi iyi bir insan, iyi bir izci olarak sen de küçüklerine göstermeli, onları sevmeli ve korumalısın.
İZCİ PAROLASININ ANLAMI
İzci Parolası "Daima Hazır"dır. Eski zaman şövalyelerinin parolası "Daima Hazır Ol"du. İzciler de  modern şövalyelerdir. Kendilerini her zaman güçlü tutmaya çalışan, problemleri çözmeyi öğrenen, asla şaşkınlıktan donup kalmayan modern şövalyeler, İzci Parolası zihnen ve bedenen; görevini yerine getirmeye, gerektiğinde tehlikelere göğüs germeye ve başkalarına yardımcı olmaya hazır olmak anlamına gelir. Ne kadar çok izcilik becerisi geliştirirsen o kadar iyi hazır olabilirsin. Örneğin, bir kazada, kazazedeye ilk yardım becerinle yardım ederken boğulmakta olan bir çocuğu yüzme ve hayat kurtarma çalışmalarında edindiğin becerilerle kurtarabilirsin. Bununla beraber "Daima Hazır" parolasının izciliğin kurucusu BADEN POWELL tarafından yalnızca kazalar için düşünülmediğini unutmamalısın. B.P. "Daima Hazır" parolası ile iyi bir vatandaş olmaya, başkalarına mutluluk vermeye hazır olmayı kast etti ve her izcinin iyi şeyler için çalışmaya ve olabilecekleri güçlü bir yürekle karşılayabilmeye hazır olmasını istedi. Yaşam için hazır, mutlu yaşamağa ve elinden geleni yaptığını bilerek mutlu ölme "DAİMA HAZIR".
İZCİ SLOGANININ ANLAMI
                İzci sloganı "Her gün bir iyilik yap"tır. Bu o günkü günlük iyiliğini yap ve sonra o gün başka iyilik  yapma anlamına gelmez. Bu slogan gün boyunca iyilik yapma fırsatları arayıp bu iyilikleri sessizce ve böbürlenmeden yapmak anlamına gelir. İyilik otomatik olarak yapılmalı, yaşamının bir parçası olmalıdır.
                Bazı iyilikler hayat kurtarmak gibi büyük, bazı iyilikler ise bir çocuğun caddeyi geçmesine yardımcı olmak gibi küçük iyiliklerdir. Unutmaman gereken şey iyiliğin nazik olmaktan görgü kurallarına uymaktan daha fazla bir şey olduğudur. Elbette nazik olacak görgü kurallarına uyacaksın, ama yapacağın iyilik bunların ötesinde bir şey olacak.
İzcilik Sloganı: Her gün bir iyilik yap.
Eğer yukarıda belirtilen yaş aralığında isen, yaş grubuna uygun bir izci ünitesine aday izci olmak için ;
;  Sağlık Ocağı veya Sağlık Kurumundan alınacak, İzcilik yapabileceğini belirten sağlık belgesini getirmeli (İzcilik engelli kişilerinde faaliyet yapabileceği bir gençlik hareketidir, bu nedenle sağlık raporunun katılabilecek/katılamayacak faaliyetleri yansıtması yeterlidir);
;  Aday izci bilgi formunu doldurarak veline izcilik yapmana izin veren bölümü imzalatmalısın.
Bir izci ünitesine aday izci olarak katıldıktan sonra işin kolaylaşıyor. Artık izci olabilme yolunda ilk adımları atabilirsin. İzci olabilmek için yapman gereken şey aşağıdaki konuları öğrenmek ve uygulamaya başlamaktır.
;  İzci Andını, İzci türesini, izci parolası ve sloganını öğrendin ve bunlarla uyum içinde yaşamalı ve her fırsatta yaşamında uygulamaya geçmelisin. İzci andına ve türesine bağlılığın izcilikteki gelişmenin anahtarıdır.
;  İzci selamını, tokasını ve bunların ne zaman kullanılacağını biliyorsun.
;  İzci armasının anlamını biliyorsun.
;  Doğayı seviyor ve doğada nasıl davranacağını biliyorsun.
;  Aday izciliğinin tamamlanmasının ardından and içme töreniyle birlikte ilk ödülün olan "Türkiye İzcilik Federasyonu" armanı üniformanın sol cebine takacaksın
 
DOĞA DAVRANIŞ KODUNUN ANLAMI
 
"Bir  izci  olarak,  doğadaki  davranışlarında  temiz  ve  düşünceli, çevrenin korunması konusunda  duyarlı olacağım."
                Doğada misafirsin. Bunu unutma. Tekrar davet edilmek istiyorsan duyarlı olmalısın.
Doğada, açık havada nerede olursan , doğanın devredeceğin bir miras olduğunu unutmamalısın. Çöple, bu yurdun topraklarını, sularını, yollarını kirletme. Doğayı kirleten şeyleri temizle. Ateş yakman gerekirse, doğru yerde yak, ateşin büyümesini, yayılmasını, engelleyecek önlemleri al. Ateşle işin bitince uzaklaşmadan önce ateşin tamamen söndüğünden emin ol. Çıkabilecek yangınları gördüğünde rapor et ve söndürülmesine yardımcı ol. Doğada misafir olduğunu her zaman hatırla. Hiç bir misafir gittiği yere zarar vermez. Kamp yaptığın yerlerde bağırıp, gürültü edip çevredeki kampçıları rahatsız etme. Yurdumuzdaki ve dünyadaki doğal kaynakları korumalıyız. Çevrenin korunması konusunda bir şeyler yapmalı ve çevre koruma konusuna nasıl katkıda bulunabileceğini  bilmelisin.
                Çevre konulu projelerde yer al, ülkene, topluma yardımcı oy. Obanla ya da oymağınla çevre projelerine katıl. Daha sonraları, izcilikte ilerledikçe, bu tür projeleri obandaki yada oymağındaki izciler için hazırlayan kişi sen olabilirsin. Bunu yapabilmek için çevre konusunda bilinçlenmelisin.
 
2Slm.jpg (7785 bytes)İZCİ SELAMI VE ANLAMI
1- İşaret parmağı: Tanrıya-vatanına karşı görevlerini yerine getirir.
2- Orta parmak: İzcilik türesine uymayı gösterir.
3- Yüzük parmağı: Başkalarına her zaman yardımda bulunur.
4- Baş parmak: Büyükler küçükleri sever ve korur.
5- Serçe parmak: Küçükler büyüklerine saygılıdır.
6- Ovalliğin ve parmakların birleşik olması:
Bütün Dünya izcileri kardeştir. Dil, din, renk ayrımı yoktur.
TOKALAŞMA
 
*- İzci Tokalaşması: Sağ elle selam verilir, sol elle tokalaşılır.
*- Kep ile selam verilirken sağ el selamlaşma durumunda kepe doğru olur.
 *- Törende selam bayrak cepheye alınarak verilir.
 TEFTİŞLER
Oba başları obalarının bir adım önüne çıkar. “6. Oba rahat, hazır ol, dikkat” çeker. Ve oba başları    ile birlikte sıraya geçer. Eğer nöbetçi oba başı ise oba başlarının sağında  ve ilk sırada yer alır. Oba başlarına  “Oba başları rahat, hazır ol, dikkat”  çeker ve bir adım öne çıkıp lidere tekmil verir. Tekmili şu şekilde verir:  “6 oba 7 tam izci ile bayrak törenine hazırdır liderim”  der. Her oba başı ayrı ayrı tekmil verir. Lider, oba başlarına  “rahat” der ve oba başları obalarının başına geçer ve obalarına rahat komutunu verir. Tekmili alan lider de  Grup Liderine tekmil verir: “ ......... 10 oba 1 eksik 70 izci ile bayrak törenine hazırdır liderim”  der. Grup lideri de izcilere “Günaydın, nasılsınız”  der.
 
BAYRAK TÖRENİ
 
Bayrak, bir milletin en önemli sembolü, varlığının en belirgin işaretidir. O, milletin tanıdığı tüm manevi değerlerin özüdür. Bayrağımızın modelinin bulunması l. Murat Kosova Savaşı sonunda alanı gezerken şehit kanlarının üzerine ayın hilal görüntüsü ve bir yıldızın yansımasını görmesi sonucu çizilmiştir.  Zamanla bazı değişiklikler yapılmışsa da 22.09.1983 tarih ve 2893 sayılı Türk Bayrak Kanunu ile son şeklini almıştır. Ayrıca, Türk Bayrağı Tüzüğü de; bayrağın ölçülerini, şekillerini, kullanılma alanlarını, törenleri esasa bağlamıştır.
                Bu tören, izci ve liderlerin bayrağa ve vatana karşı saygı ve bağlılıklarını, üniformalı, özenli ve disiplinli olarak gösterdikleri bir törendir. İzcilik faaliyetlerinin hepsinde mutlaka bayrak töreni yapılır.
                Bu törenin işleyiş sırası;
;  1 - Toplanma (U düzeninde)
;  2 - Tekmil
;  3 - Bayrak devir teslimi
;  4 - Bayrak çekilmesi
;  5 - Teftiş sonuçları ve duyurular
;  6 - İyi dilekler
;  7 - Dağılma şeklindedir.
Bayrak töreninde  hassasiyetle  üzerinde durulması gereken noktalardan birisi bayrak devir teslimidir. Bu bölümde ekipler yerlerine komutlar ile  giderler.  İki ekip  "U" nun  açık  ağzında  bayrak  direği aralarına gelecek şekilde birbirlerine dört adım mesafede dururlar.  Dikkat  komutunun  verilmesiyle  devir-teslim başlar. Bu sırada ekiplerdekiler selam verirler. Üstünde durulması gereken nokta söylenecek sözlerdir. Teslim eden "ŞEREFİYLE KORUDUĞUM BAYRAĞI ŞEREFİYLE TESLİM EDİYORUM", teslim alan ise "ŞEREFİYLE ALDIĞIM BU  BAYRAĞI  ŞEREFİYLE  KORUYACAĞIMA  SÖZ  VERİYORUM" der.  Daha  sonra  komutla ekipler düzenli bir şekilde yerlerine geçerler.
                Sıra bayrağın çekilmesindedir. İstiklal Marşı yönetecek kişi , bayrağın hazır olduğunu görünce "Hazır Ol" komutun verir. Ses verdikten sonra marşı söyletmeye başlar. Bu arada bayrak ekibindekiler ve Kurs ve Kamp Müdürü de selam verir. Bayrağı çeken, bayrağı düşmemesi için ipin ucu tutulur ve bu ırada bayrağı çekende selam durumuna geçer. Marşı yönetmen kişi marşın bitiminde dönüp bayrağı selamlar ve "Rahat" komutu verir. Ancak bundan sonra bayrak ipi yerine bağlanır. Duyurular, iyi dileklerden sonra nöbetçi liderin komutayla dağılınır.
Bayrak  toplu  halde  İstiklal  Marşı  söylenilerek  indirilebileceği  gibi,  nöbetçi  lider  nezaretinde düdük (dikkat) komutuyla da indirilebilir.
                Bayrak  çekilirken  mümkün  olduğu  kadar  hızlı  çekilir. İndirilirken ise İstiklal Marşının söyleniş süresi kadar zamanda indirilir. Daha sonra üçgen şeklinde katlanarak saklanır.
Selamlama: Bayrak  teslim  alınırken  ve  teslim  edilirken,  sadece  muhafız izciler ve yöneticiler, Tören anında ise sadece yöneticilerce selam verilir.
 
 
 
 
İYİ DİLEKLER
 
Bayrak çekildikten, indirildikten  sonra veya kamp ateşlerinin bitiminde; iyi dileklere davet edilir. İyi dileklere davet edilenler, rahat duruş pozisyonunda beklerler (eller açılmaz, birbirine kenetlenmez, eller arkada birleştirilir).  Yüksek sesle düşünülmez. Herkes içinden geldiği  gibi     düşünmekte serbesttir. Zaman zaman izcilerin ne  düşündüğünü açıklama fırsatı veriniz, onları konuşturunuz.
İyi dileklere davet:
“SİZLERİ, KENDİNİZ, YAKINLARINIZ, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ  ve TÜM DÜNYA İNSANLIĞI İÇİN İYİ DİLEKLERDE BULUNMAYA DAVET EDİYORUM.” denir. Belirli bir süre geçtikten sonra da; teşekkür ederim diyerek kişileri rahatlatınız.
 
ANT İÇME TÖRENİ
Oymağa  (Küme-Ocak) aday alınan çocuk üç aylık eğitimi tamamladıktan sonra Yönetim Kurulunca, çalışmaları yeterli görülürse, Ant  içerek izci olmaya hak kazanır. Ant içme çocuğun yaşantısında yeni bir dönüm noktası olduğundan, özel bir törenle ve davetliler huzurunda yapılmalıdır. Bu tören uygun bir salonda veya açık havada yapılır. Tören yerinde bir masa üzerine Ant içecek izcilerin kepi, fuları ve göğüs arması konur. Masanın sağ tarafında Türk bayrağı, sol tarafında da Ünitenin flaması  bulunur. Oymak başı masanın arka tarafındadır. Ant içecek izciler oba başınca getirilerek lidere takdim edilirler. Oba başı  “Ant içme töreni için aday arkadaşlarım hazırdır liderim”  der ve bir adım geriye çıkar. Ant içecek adaylar sayıca az ise tek tek, kalabalık iseler obaca ya da oymakça törene alınırlar.
Liderle izci adayları arasında şu konuşma geçer:
LİDER    : Ne olmak istiyorsun/  istiyorsunuz?
İZCİ       : İzci olmak istiyorum/  istiyoruz.
LİDER    : Niçin izci olacaksın/  olacaksınız?
İZCİ       :Vatanımıza karşı görevlerimi/   görevlerimizi daha iyi başarabilmek ve başkalarına her zaman yardımda bulunmak  için.
LİDER    : İzciliğin birinci görevi nedir biliyor musun/  biliyor musunuz?
İZCİ       : Evet! Her gün bir iyilik yapmak.
LİDER    : İzci sözünü biliyor musun/ biliyor musunuz?
İZCİ       : Evet! Biliyorum/Biliyoruz.
LİDER    : İzci sözüne sadık kalacağına  (kalacağınıza) söz veriyor musun/  veriyor musunuz?
İZCİ       : Evet! Bütün kalbimle/ kalbimizle.
LİDER    : Ne kadar zaman için?
İZCİ       : Allah izin verirse daima.
LİDER    : İzci Andını tekrarlayınız, der ve izciler toplu halde Ant içecekleri için en soldaki izci sol eli ile Türk Bayrağını, sağ eli ile de yanındaki arkadaşının sağ elini tutar ya da omzuna koyar. Bu şekilde el ele tutuşan izcilerden en sağdakinin sağ eli boş kaldığı için, sağ eli ile İZCİ SELAMI verir. Bu şekilde hep birlikte ant tekrarlanır ve rahat pozisyonuna geçilir.
LİDER: Sizleri kutlarım, şu anda oymağımızın  (kümemizin-ocağımızın)  bir üyesi, yurt ve dünya izcilerinin kardeşi oldunuz, der ve oba başının izcileri, obasıyla tanıştırma talimatı verir. Oba başı da yeni arkadaşların oba üyeleri ile tanıştırır. Daha sonra da davetlilerin katkıları ile izcilere  KEP; FULAR ve  GÖĞÜS  ARMALARI takılır.

 

AND  İÇME TÖRENİ (Örnektir Çevre İzcileri için)
 
 
 
Lider  - Ne  olmak  istiyorsunuz?
İzciler –İzci  olmak  istiyoruz.
Lider  - Niçin  izci  olacaksınız?
İzcilerAllah’ıma ,Vatanıma  karşı  görevlerimi  daha  iyi  başarabilmek, başkalarına  her  zaman  yardımda  bulunmak  için.
Lider  –İzcinin  birinci  görevi  nedir   biliyor musunuz?
İzciler –Evet !Her  gün  bir  iyilik  yapmak”.
Lider  - İzci  sözünü  biliyor musunuz?
İzcilerEvet  biliyoruz.
Lider  - İzci  sözüne  sadık  kalacağınıza  söz  veriyor musunuz?
İzcilerEvet  bütün  kalbimizle.
Lider  - Ne kadar  zaman  için?
İzciler –Allah  izin  verirse  Daima.
Lider  - İzci andını tekrarlayınız.
ÇEVRE İZCİ ANDI
 
Allah’ıma , Vatanıma ve Milletime karş ı/ görevlerimi yerine getireceğime /, çevremdeki güzellikleri sağlayan ve yaşama sevinci veren /, havayı , çiçekleri , ağaçları , dağları , taşları , suları  / , kuşları , böcekleri , kültür varlıklarını , ve tüm doğay ı/  daima temiz tutacağıma şerefim üzerine and içerim.
 
Lider- Sizleri kutlarım. Şu anda oymağın birer üyesi , Yurt ve Dünya izcilerinin kardeşi  oldunuz.  Çalışmalarınızda  başarılar dilerim.
 
Not: Gazi oymağı çevre izci andı.
 
İZCİ ARMALARI
M.Ö.  2000 yılından itibaren saflığın, temizliğin sembolü olmasının yanında 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan pusulaların üzerinde şaşmaz yön gösterici anlamına gelen  ZAMBAK çiçeği Baden POWELL tarafından izciliğin sembolü olarak seçilmiştir. İyi, doğru yönü ifade eden Zambağın üç ucu izciye verdiği sözü  (izci andı);
                               a- Tanrıya-vatanına karşı görevler.
                               b- Başkalarına yardımcı olma.
                               c- İzcilik türesine uyma.
Her ülke zambak üzerine kendi ulusal amblemini işlemiştir. Ancak zambağın özelliği kaybolmamıştır.  Kız izcilerin sembolü YONCA’dır. Yoncanın üç yapraklı olması bir rastlantı değildir.
 
Bugün Kullanılan İzci Armaları
 
a- Dünya Erkek İzci Arması: Mor zemin üzerine beyazla işlenmiş zambak ve çevresini sararak camadan bağı ile biten bir halat yer alır. Dünya İzcilik Bürosu kokardı gereğince, her izcinin ve liderin sağ cep üzerinde bu armayı taşıması onun Dünya İzci Bürosuna üye olduğunu gösterir.
b- Dünya Kız İzci Arması: Mavi fon üzerine altın sarısı üç yapraklı yonca işlenmesiyle yapılmıştır.
c- M.E.B. Erkek İzci Arması: Gri fon üzerine kırmızı ile işlenmiş zambak ve zambağın ortasında beyazla işlenmiş Ay ve Yıldız yer alır. Ant içen her izci ile en az Liderlik Temel Kursunu (LTK) bitirenler erkek izciler sol cep üzerine bu armayı takmaya hak kazanırlar.
d- M.E.B.  Kız İzci Arması: Gri fon üzerine yeşil ile işlenmiş yoncadır. Yoncanın ortasında beyazla işlenmiş Ay ve Yıldız yer alır. Ant  içen ve en az LTK bitiren bayan liderler bu armayı sol cep üzerine takarlar.
İZCİ ARMASININ ANLAMI
Zambak çiçeğinin ortadan ikiye bölünmüş halidir. Üst ucu pusulanın kuzeyi gösteren ucu gibidir. Bunun anlamı da başkalarına yardım etmek ve doğruluktur. İzci armasının üst tarafı izci selamındaki gibi izci andının ilk üç cümlesini anlatır. Ayrıca armanın altında “Be Prepared” yazılı daima hazır anlamına gelen ikinci bir arma bulunur. Bu arma her zaman gülümseyen izci ağzının temsil eder.
Tüm dünya izcileri armalarını sol göğüs cebinin üzerinde taşırlar. Türkiye İzcilik Yönetmeliği’ne göre Türk izci armasıyla hiç bir ama değiştirilemez.

 

 

 

Teşkilat Arması

 

 

Erkek İzci Arması

 

Kız İzci Arması

 

 

 

 

Dünya Erkek İzciler Arması

 

Dünya Kız İzciler Arması

 
 
İZCİLİK BASAMAKLARI SINIFLARI
 
Küçük İzci                                                            Eğitim süresi                  Yaşı       
1- Aday Küçük İzci                                                            3 ay                        9
2- Küçük İzci                                                                       9 ay                        9
3- 1 Yıldızlı Küçük İzci                                                       12 ay                      10
4- 2 Yıldızlı Küçük İzci                                                       12 ay                      11
 İzci
1- Aday İzci                                                                         3 ay                        12
2- İzci                                                                                    9 ay                        12
3- Yetkin İzci                                                                        12 ay                      13
4- Seçkin İzci                                                                       12 ay                      14-15
Ergin İzci
1- Aday Ergin İzci                                                               3 ay                        16
2- Ergin İzci                                                                          9 ay                        16
3- Ergin İzci Eğitim Devresi                                               12 ay                      17
4- 2 yıl Eğitim Çalışma Devresi                                         12 ay                      18
5- Hizmet devresi Çalışmaları                                            12 ay                      19
 
 
Basamağın Adı    Yaş Grubu   Ünite/Ünite Lideri   Fular Rengi           Parolası                       Kişi
1-Küçük İzci                 7-11               Küme-Küme başı           Sarı              Küçük izci çok çalışır.       12-24(4 öbek-6 kişi)                                                                                                                                    
2-İzci                          11-15             Oymak-Oymak başı          Yeşil            İzci daima  hazırdır.          12-32(Oba 6-8 kişi)
                                                                                                                                                            
3-Ergin İzci                  16-20               Ocak-Ocak başı             Bordo           Topluma  hizmet eder.      12-24(Ekip 6 ki
 
 
Reklam
 
KOÇ İLKOKULU İZCİLERİ
 
 
 
Bugün 4 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=